ReadyPlanet.com
dot dot
dot
คำสอนกรรมฐานจากพระพุทธโอษฐ์
dot
bulletมนุษย์ถือเอาที่พึ่งผิดๆ เป็นสรณะ
bulletอริยมรรคมีองค์แปด
bulletพระมหาสติปัฏฐานสูตร
bulletกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
bulletพรหมจรรย์แห่งพระพุทธศาสนา
bulletทางออกจากวัฏฏะสงสาร
bulletปฎิบัติอย่างไรจึงทำที่สุดทุกข์ได้
bulletสภาวะ รูป นาม ดับ
dot
แผนที่ เข็มทิศ ชัยภูมิ การปฏิบัติธรรม
dot
bulletบูชาพระรัตนตรัย
bulletพระตถาคตเจ้า เกิดขึ้นแล้วในโลก
bulletสัมมาทิฏฐิ
bulletสติปัฏฐาน ๔
bulletวิธีการปฏิบัติธรรม
bulletวิธีการกำหนดรู้
bulletอริยสัจ 4
bulletพระไตรลักษณ์
bulletปฏิจจสมุปบาท
bulletเพชรในหัวคางคก
bulletพระสารีริกธาตุ-ปัจเจกพุทธเจ้า
bulletพระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาล
bulletพระอรหันตธาตุสมัยปัจจุบัน
dot
ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติธรรม
dot
bulletสมาทานศีล ๘
bulletคำขอกรรมฐาน
bulletคำลากรรมฐาน
bulletคำขอขมา
bulletดวงจิตผู้รู้อยู่ (หลวงปู่สิม)
bulletทวนกระแสจิตมาสู่ดวงจิตผู้รู้
bulletวิธีปฏิบัติธรรมหลวงปู่ดูลย์
bulletธาตุแห่งความว่าง
bulletการอ่านหรือฟังธรรมให้เป็นธรรม
bulletเครื่องตามรักษา 5 ประการ
bulletการประสารความขัดแย้งภายใน
dot
ข้อคิด-คติธรรม หลวงปู่มั่น
dot
bulletวัตรปฏิบัติ
bulletอุบายปัญญา
bulletโอวาทธรรม
bulletอธิบายธรรม จิตเดิม
bulletอธิบายธรรม อกิริยา
bulletอธิบายธรรม สัตตาวาส ๙
dot
ข้อคิด คติธรรม หลวงปู่ดูลย์
dot
bulletธรรมโอวาท
bulletปรารภธรรมะเรื่องอริยสัจสี่
bulletรู้ให้พร้อม
bulletแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและง่าย
bulletเต่า กับ ปลา
bulletผลคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน
bulletนักปฏิบัติลังเลใจ
bulletตื่นอาจารย์
bulletสิ้นชาติขาดภพ
dot
การเดินทางของนายไปล่
dot
bulletวิธีทำสมถะวิปัสสนา
bulletปฏิเวธธรรม จากประสบการณ์
bulletบันทึกธรรม จากประสบการณ์
bulletธรรมะ กับ ชีวิตประจำวัน
bulletอะไรคือ หลง
bulletดวงตาเห็นธรรม
bulletทำอย่างไรจึง ไม่กลัว
bulletกลางโลกียะ สู่ กลางโลกุตตระ
bulletปล่อยวางความว่าง
bulletทางสู่พระนิพพาน
bulletอนัตตา
bulletรู้ไหม เราถูกจองจำกันอยู่
bulletอ่านตัวออก บอกตัวได้
bulletรู้จักทุกข์ จึงเห็นธรรม
bulletองค์ ๑๐ อ่านว่า หนึ่ง กับ ศูนย์
bulletอุทานธรรม ๓ วันพระ
bulletสุญญตาวิหาร
bulletสุดทางเมื่อไม่ใช้ทาง
bullet"ตัดวงกลม"=ที่สุดทุกข์
bulletแผนที่ไปนิพพาน ฉบับย่อ
bulletใครคือ นายไปล่?
dot
เรื่องเล่ากฏแห่งกรรม
dot
bulletบาปทางใจ
bulletไม่ต้องการสวรรค์
bulletหัวอกพ่อแม่
bulletวัยบาป
bulletวิญญาณคะนอง
bulletปากมนุษย์
bulletโทษของความโลภ
bulletนี่แหละผลกรรม
bulletเมตตา-กรุณา
bulletความฝันลุงยุ้ย
bulletเปรตหลวงพ่อขำ
bulletอานิสงส์ของการสวดพุทธคุณ
bulletสมาธิรักษาโรค
bulletวิญญาณรายงานตัว
bulletหญิงสองร่างนางสองชาติ
bulletใช้หนี้กรรม
bulletตายจากคนไปเกิดเป็นวัว
bulletบวช-ช่วยเตี่ยขึ้นจากนรก
bulletใช้หนี้กรรมสุนัข แมว
bulletตาเคลิ้ม
bulletอานิสงส์ สร้างพระพุทธรูป
bulletอดีตชาติ
bulletเรื่องจริงของการเวียนว่ายตายเกิด
bulletชนัย ระลึกชาติ กรรมของครูบัวไข
bulletพิมพวดี ระลึกชาติกรรมของพ่อ
bulletตายแล้วฟื้น พัชรินทร์ บูรีจิตตินันท์
dot
มุมกิจกรรม-ชมรมคนใจสบาย
dot
bulletทานบารมี
bulletภาพกิจกรรมชมรมคนใจสบาย
bulletข่าวชมรมคนใจสบาย
bulletพิธีถวายผ้ากฐินปี ๕๘ วัดถ้ำผากล้วย
bulletถวายกุฎิคุณากโร ณ วัดรัตนคูหา
bulletไหว้พระดี แดนอีสาน
bulletร่วมสร้างอุโบสถวัดรัตนคูหา
bulletถวายกุฏิกรกช ณ วัดรัตนคูหา
bulletซื้อและติดต้ังปั๊มน้ำบาดาลให้วัด
bulletช่วยกันสร้างแรงบันดาลใจ
bulletสนทนาธรรมกับหลวงพ่อหล
bulletถวายผ้าป่าวัดเขาน้อยปัจเจกธรรม
bulletถวายสังฆทานวัดป่าบ้านโคกเต่า
bulletใจสบาย Fanpage
bulletพ่อสอนลูก
bulletเป็นอนิจจัง ยึดไว้ จึงทุกข์
bulletปล่อยวาง ถึงอนัตตา
bulletรู้จัก “พอ” รู้จัก “หยุด” กันหรือยัง?
dot
นิทานธรรมะ
dot
bulletแพะระลึกชาติ
bulletคลั่งนิพพาน
bulletฝังลูกนิมิต
bulletอยากได้สวรรค์
dot
ธรรมบท แห่งความดี
dot
bullet ตนเป็นที่พึ่งของตน
bulletโสดาปัตติผล
bulletยมกปาฏิหาริย์
bulletสัตว์โลกมืดบอด
bulletประโยชน์ของตน
bulletผู้เกิดมาเพื่อฆ่าตนเอง
bulletไม่ได้ทรัพย์เมื่อหนุ่ม
dot
MP4 หลวงพ่อจรัลสอนกรรมฐาน
dot
bulletสติปัฏฐาน 4
bulletความหมายของสมาธิ
bulletประโยชน์การทำสมาธิ
bulletวิธีการทำสมาธิ การนั่ง
bulletวิธีการทำสมาธิ การยีน
bulletวิธีการทำสมาธิ การเดิน
dot
MP3 ++ ห้องเรียนรู้ธรรม
dot
bulletหลวงพ่อวิริยังค์ สอนสมาธิภาวนา
bulletหลวงพ่อชา เทศน์สอนธรรม
bulletหลวงพ่อเสนาะ สัมมาปฏิบัติ
bulletคลังเครื่องมือเพื่อนักปฏิบัติธรรม
bulletภาวนาลืมตา ยายทำให้ดู
bulletอุทานธรรม
bulletไม่ใช่ ไม่คิด แต่เท่าทัน(ละ)ความคิด
dot
Newsletter

dot
ผู้เกิดมาเพื่อฆ่าตนเอง

๑.    ผู้เกิดมาเพื่อฆ่าตนเอง

 

 

พระพุทธภาษิต

 

โย สาสนํ อรหตํ           อริยานํ ธมฺมชีวินํ

ปฏิกฺโกสติ ทุมฺเมโธ     ทิฏ นิสฺสาย ปาปิกํ

ผลานิ กณฏกสฺเสว       อตฺตฆญฺาย ผลฺลติ ฯ

 

คำแปล

            ผู้ใดมีปัญญาทราม อาศัยทิฏฐิชั่ว ย่อมคัดค้านคำสอนของพระอริยเจ้า ผู้เป็นพระอรหันต์ผู้มีชีวิตอยู่โดยธรรม ผู้นั้นเกิดมาเพื่อฆ่าตัวเองเหมือนขุยไผ่เกิดมาฆ่าต้นไผ่ฉะนั้น

 

            เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงขณะที่ประทับอยู่ ณ พระเชตวันวิหารทรงปรารภพระกาลเถระ มีเรื่องย่อดังนี้

 

 

เรื่องประกอบ

พระกาลเถระ

 

            ความว่า หญิงคนหนึ่งในเมืองสาวัตถีเป็นโยมอุปฐากของพระเถระนั้น ทำนุบำรุงพระกาลเถระประดุจมารดาพึงกระทำต่อบุตร       

            เพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงของหญิงนั้นไปฟังธรรมในสำนักพระศาสดา แล้วกลับมาสรรเสริญพระศาสดาและพระธรรมเทศนาของพระองค์ว่า

            “แหม พระพุทธเจ้านี่อัศจรรย์จริง พระธรรมของพระองค์ก็ไพเราะ ฯลฯ”

            หญิงนั้นฟังคำของเพื่อนบ้านแล้วอยากไปฟังธรรมของพระศาสดาบ้าง เมื่อพระเถระมารับอาหารในเวลาเช้าจึงบอกแก่พระกาละว่า “ท่านเจ้าข้า ดิฉันอยากฟังธรรมของพระศาสดาบ้าง”

            “อย่าเลย อุบาสิกา อย่าไปที่นั่นเลย ไม่จำเป็นหรอก” พระกาละห้าม

        วันรุ่งขึ้นนางขออีก แต่พระเถระนั้นก็ห้ามอีกถึง ๓ ครั้ง แต่นางก็ยังอยากฟังธรรมฟังธรรมในสำนักพระศาสดาอยู่นั่นเอง

            ที่พระกาลเถระไม่ประสงค์ให้อุบาสิกาไปฟังธรรมก็ด้วยความคิดเขลาว่า “เมื่อนางฟังธรรมของพระศาสดาแล้วจะแตกจากเรา ไปเลื่อมใสพระศาสดาเสีย”

            วันหนึ่งหญิงนั้นตื่นแต่เช้าบริโภคอาหารเสร็จแล้ว สมาทานอุโบสถแล้วสั่งบุตรีไว้ว่า “เจ้าจงปฏิบัติบำรุงพระผู้เป็นเจ้ากาละให้เรียบร้อยอย่างที่แม่เคยทำมา” ดังนี้แล้วรีบไปยังเชตวนารามเฝ้าพระศาสดาเพื่อฟังธรรม

            เมื่อพระกาลเถระมาถึงบ้าน บุตรีของนางก็อังคาสเถระอย่างเรียบร้อยอย่างที่แม่สั่ง พระเถระถามหาอุบาสิกา ทราบว่านางไปวิหารเชตะวันเพื่อฟังธรรมของพระศาสดา

            พอได้ยินเท่านั้น ความเร่าร้อนกระวนกระวายก็เกิดขึ้นแก่พระกาลแถระ นึกหวั่นเกรงไปว่า “เมื่อนางเลื่อมใสพระศาสดาแล้วจักแตกจากเรา”

            เขารีบกลับไปวัดเชตวัน เห็นหญิงนั้นนั่งฟังธรรมอยู่ในสำนักพระศาสดา จึงทูลว่า

            “พระเจ้าข้า หญิงคนนี้เขลานัก ไม่อาจเข้าใจธรรมกถาอันละเอียดได้ โปรดอย่าทรงแสดงธรรมกถาอันละเอียดปฏิสังยุตด้วยสภาวะมีขันธ์เป็นต้น ขอจงตรัสแต่เพียงกถาอันว่าด้วยทานและศีลเป็นต้นก็พอ”

            พระศาสดาทรงทราบอัชฌาสัยของเธอว่า ที่พูดเช่นนั้นเพราะเหตุใด จึงตรัสเตือนว่า

            “ดูก่อนภิกษุ เธอเป็นคนปัญญาโฉด อาศัยทิฏฐิอันชั่วช้าห้ามปรามคัดค้านคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นการพยายามเพื่อฆ่าตนเอง”

            พระศาสดาตรัสต่อไปว่า

            “ผู้ใดมีปัญญาทรามอาศัยทิฏฐิชั่ว ย่อมคัดค้านคำสอนของพระอริยเจ้า ผู้เป็นพระอรหันต์ มีชีวิตอยู่โดยธรรม ผู้นั้นเกิดมาเพื่อฆ่าตัวเอง เหมือนขุยไผ่เกิดมาเพื่อฆ่าต้นไผ่ ฉะนั้น”

            จบเทศนา อุบาสิกาดำรงอยู่ในโสดาปัตติผล

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.